top of page

Dharma Mittra'nın en bilinen sözleri"When you are quiet, you see everything with love."

Sessiz olduğunda, her şeyi sevgiyle görürsün.

"Without yamas and niyamas, there is no yoga."

Yamalar ve niyamalar olmadan, yoga olmaz.

“Every time you have a chance, go within and do your meditation.” 

Fırsatını bulduğun her an, kendi içine dön ve meditasyonunu yap.

“See yourself in the practice you are not able to access right now. Imagine yourself in it.”

Şu anda erişemediğin pratiği yaparken kendini görmeye çalış. Kendini o pratiğin içerisinde hayal et.

“Go into seclusion and rest your mind on the silence.”

İnzivaya çekil ve zihnini sessizliğe göm.

“If you open your heart and become like a child, you will always be blissful, always content.”

Eğer gönlünü açıp bir çocuk gibi olursan; her zaman mutlu, her zaman hoşnut olursun.

“When you are doing things together, you are inside the collective mind, and share psychic knowledge with each other. That is how you become one.”

Bir şeyleri bir aradayken yaptığınız zaman kolektif bilince dahil olursunuz ve psişik bilgileri birbirinizle paylaşırsınız. İşte bu şekilde 'bir' olursunuz.

“Everything depends on your mental attitude.”

Her şey zihinsel tavrınıza bağlı.

“I love you all. I am you and you are me!”

Hepinizi seviyorum. Ben sizim, siz bensiniz! (Biriz, aynıyız.)

“With the Ethical Rules and a little concentration, anything is possible!”

Ahlaki kurallar (yama ve niyamalara uymak) ve biraz da odaklanmayla, her şey mümkün!

“Be kind to everyone; forgive everyone everything.”

Herkese karşı nazik ol; herkesi, her şeyi affet.

“There is a time to be still in the pose.” 

Duruşta sabit kalman gereken bir süre var.

"There are young people today that move like old people from eating too much junk food and not getting enough exercise."

Günümüzde, çok fazla abur cubur yedikleri ve yeterli egzersiz yapmadıkları için, yaşlı insanlar gibi hareket eden gençler var.

“Always remember that Nature refuses to be rushed. She can only be made to evolve and that takes time, so take heart.” 

Her zaman hatırla; doğa aceleye gelmez. Sadece evrilebilir, ve bu zaman alır. Cesur ve rahat ol.

“Move your joints every day. You have to find your own tricks. Bury your mind deep in your heart, and watch the body move by itself.”

Eklemlerini her gün hareket ettir. Kendi hilelerini (yöntemini) bulmalısın. Zihnini kalbinin derinliklerine göm, ve bedeninin kendiliğinden hareketine şahit ol.

“It is very good to see thousands of new teachers, so that with our thoughts, we can gradually change the world –- send peace to the world. That’s the best contribution to world peace — first the students should find their peace, and then they share with the other students.”

Binlerce yeni hocanın yetiştiğini görmek çok güzel, böylelikle düşüncelerimizle dünyayı değiştirebiliriz; dünyaya barışı yayabiliriz. Dünya barışına en iyi katkı budur. Önce öğrenciler kendi içlerindeki barışı (huzuru)bulmalılar, daha sonra bunu diğer öğrencilerle paylaşırlar.

“I am only here to share my knowledge with others and to help them make rapid progress on the path of yoga.”

Sadece bilgimi paylaşmak ve yoga yolunda insanların hızla yol almalarına yardımcı olmak için buradayım.

“You have to find your own tricks!”

Kendi hilelerini (yöntemini) bulmalısın! (Asanalar için :) )

“Animals are our inferior brothers and sisters. They are not meant to be eaten, but must be treated with love.”

Hayvanlar ikinci dereceden kardeşlerimizdir. (Onları) yemeyin; (onlara) sevgi gösterin.

“If you offer them some sugarcane, even elephants can do this, sometimes on the first try.” on Headstand

Şekerkamışı verdiğiniz zaman filler bile bunu yapabilir; bazen ilk denemede. (Baş duruşu için :) )

“Yogis love to be alone.”

Yogiler yalnız olmayı severler.

“The Spiritual Sun already blazes within.”

Manevi Güneş zaten içimizde parlıyor.

“Don’t worry. These poses have nothing to do with enlightenment.”

Merak etmeyin. Bu duruşların aydınlanmayla hiçbir ilgisi yok.

“People become depressed when they neglect their spiritual practice.”

İnsanlar manevi uygulamalarını ihmal ettiklerinde mutsuz oluyorlar.

“You have to get serious about your practice! ”

Pratiğini ciddiye almalısın!

“Sometimes you think you are 100% right, but you are 100% wrong!”

Bazen %100 doğru olduğunu düşünürsün; ama %100 yanılırsın!

“Om is the mantra that stimulates the 3rd Eye.”

Om, 3. gözü uyaran mantradır.

“All living beings fear violence.”

Tüm canlılar şiddetten korkar.

“You are the master of your senses.”

Duyularının efendisi sensin.

“Keep your thoughts pure.”

Düşüncelerini saf (temiz) tut.

“The Self is the microchip of this ‘computer’.”

Öz, bu 'bilgisayar'ın mikroçipi.

“Only knowledge can relieve the pain and suffering.”

Acıyı ve çileyi sadece bilgi dindirebilir.

“With practice, you’ll be able to hold your mind for a long time on one thing.”

Çalıştıkça, zihnini bir şeyin üzerinde uzun süre odaklayabileceksin.

Breathing prepares you for meditation. It calms the mind and improves concentration.

Nefes çalışmaları seni meditasyona hazırlar. Zihni sakinleştirir ve odaklanmayı güçlendirir.

Pain attracts your attention. Today, you take a pill. That’s why the healing takes longer. Attention attracts Prana, and then you get healed very quickly.

Acı dikkatini çeker. Günümüzde, (acıyı geçirmek için) ilaç alırsın. Bu yüzden şifalanma süreci uzar. Dikkatin Pranayı çeker; o zaman hızlıca şifalanırsın.

“Oh, I can’t meditate; I can’t stop thinking.” The mind is thinking. The Self is action-less. Who is full of doubts: the mind. You are like a computer. If you don’t know, add the software. Who gets enlightened: the mind. The Real, Real Self doesn’t need any enlightenment. “Oh, I am a woman.” You are not a woman, but the body is. Who doesn’t understand: the mind.

"Ah, meditasyon yapamıyorum; sürekli düşünüyorum." Zihin düşünüyor. Öz (Benlik), eylemsizdir. Şüphelerle dolu olan kim? Zihin. Bilgisayar gibisin. Bilmiyorsan, yazılım yüklersin. Aydınlanan kim olur? Zihin. Gerçek Öz'ün (Benlik) aydınlanması gerekmez. "Ah, ben kadınım." Sen kadın değilsin, bedenin kadın. Anlamayan kim? Zihin.

"Some Yogis consider Pranayama to be the most important practice."

Bazı Yogilere göre Pranayama en önemli uygulamadır.

"The entrance to Sushumna Nadi only opens when we are keeping the Ethical Rules."

Şuşumna Nadi'nin girişi yalnızca Ahlaki Kurallara (yama ve niyamalar) uyarsak açılır.

"Maha Mudra is to burn toxins in the body – it’s not pleasant."

Maha Mudra bedendeki toksinleri atman için - pek hoş değildir.

"Raising psychic forces (Kundalini) without keeping the Ethical Rules can be unsafe."


Ahlaki kurallara uymazken psişik güçleri yükseltmek (Kundalini), güvenli olmayabilir.
5.533 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page